Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
 Förebyggande brandskydd

Sotningsregler

Den som utför sotning eller brandskyddskontroll på uppdrag av MBR är myndighetsperson och har rätt att förelägga om åtgärder eller förbjuda användning om det finns allvarliga brister på anläggningarna. Uppdraget ger också rätt att få tillträde till den anläggning som berörs och att få nödvändiga upplysningar och handlingar.

Kommunen får, genom dispens, medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten. Ett sådant medgivande får endast ges om anläggningen är felfri och om sotningen kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt vilket förutsätter att fastighetsägaren har erforderlig utrustning, kunskap och förmåga. Dispensansökansökan sker till MBR på en särskild blankett.
Bedömningen av utrustning, kunskap och förmåga sker genom en sk. ”Uppsotning” där fastighetsägaren genomför en sotning under överseende av skorstensfejarmästaren. Uppsotning bokas hos det företag som har avtal om sotning i aktuell kommun.

Skulle det vid brandskyddskontroll visa sig att rengöringen inte skett på ett betryggande sätt kan MBR frånta den enskilde fastighetsägaren dispensen.

Brandskyddskontrollen utförs alltid av det sotarföretag som har avtal med MBR. Det går inte att få dispens att genomföra brandskyddskontroll själv.

Blankett och information om egensotning finns under blanketter:

 Text/HTML

 

 

 Vanliga frågor
Fråga:

Säljer ni brandsläckare eller brandvarnare

Svar:

Nej, vi säljer inte brandutrustning eftersom vi är en myndighet och utövar tillsyn, vi ansvar dock för brandutrustning inom vissa av kommunens förvaltningar.

Brandutrustning i form av brandsläckare, brandfilt och brandvarnare finns att köpa på flera stora varuhus, försäkringsbolag och via brandutrustningsfirmor. Ett paket med brandsläckare (6 kg pulver), brandfilt och brandvarnare behöver inte kosta mer än mellan 500-1000 kr.

Se fler vanliga frågor
Fråga:

Kan man göra rullbandstest hos er?

Svar:

Ja vi utför enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet AFS 2005:6.
Läs mer här

Se fler vanliga frågor