Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
 Förebyggande brandskydd

Systematiskt BrandskyddsArbete

 

Vad säger lagen?

Enligt lagen (SFS 2003:778) Lag om skydd mot olyckor är den som äger en fastighet eller den som bedriver verksamheten, den så kallade nyttjanderättshavaren, ansvarig för brandsäkerheten. För att uppfylla detta ansvar ska rutiner för systematisk egenkontroll upprättas. Detta arbete kallas för systematiskt brandskyddsarbete och förkortas SBA. Arbetet syftar i första hand till att förebygga och i andra hand till att minska konsekvenserna vid en brand.
 
 

Vad är SBA?

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat sätt utbildar och övar personal samt dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddet i en byggnad eller verksamhet. Systematiskt brandskyddsarbete är ett kvalitetshöjande arbete som påminner om såväl internt arbetsmiljöarbete som övrigt kvalitetsarbete. Strukturen är densamma liksom metodiken, varför det med fördel kan integreras i verksamhetens vardagliga rutiner. Genom ett systematiskt brandskyddarbete kan brandskyddsnivån hållas på en, över tiden, hög och jämn nivå.
 

För vem?

Alla verksamheter ska bedriva SBA i skälig omfattning. För vissa verksamheter skall arbetet dokumenteras, inte minst för att strukturera arbetet men också för att arbetet inte ska vara beroende av en eller flera personer.
 
Dokumentationen utgörs av olika komponenter som kan vara av dels teknisk karaktär (till exempel brandlarm och släckutrustning) och dels organisatorisk karaktär (till exempel ansvarsfördelning och utbildning). Om det inte framgår klart av hyresavtal eller motsvarande bör parterna gemensamt komma överens om hur ansvar och arbetsuppgifter rörande SBA ska fördelas.
 

Nyttiga dokument hittar du under blanketter:

 

 

 Vanliga frågor
Fråga:

Är det lag på brandvarnare i bostäder?

Svar:

Ja - Tolkningen av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap är, genom sitt allmänna råd om brandvarnare, att för att uppfylla lagen Lag om skydd mot olyckor krävs att brandvarnare är installerade och fungerar i bostäder.

Se fler vanliga frågor
Fråga:

Säljer ni brandsläckare eller brandvarnare

Svar:

Nej, vi säljer inte brandutrustning eftersom vi är en myndighet och utövar tillsyn, vi ansvar dock för brandutrustning inom vissa av kommunens förvaltningar.

Brandutrustning i form av brandsläckare, brandfilt och brandvarnare finns att köpa på flera stora varuhus, försäkringsbolag och via brandutrustningsfirmor. Ett paket med brandsläckare (6 kg pulver), brandfilt och brandvarnare behöver inte kosta mer än mellan 500-1000 kr.

Se fler vanliga frågor