Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
 Förebyggande brandskydd

Förebyggande handlingsprogram


Varje medlemskommun antar ett eget handlingsprogram för det målstyrda olycksförebyggande arbetet. Kommunernas olycksförebyggarprogram anger mål inte bara för bränder utan även för andra olyckstyper - t ex översvämning, kemikalieolyckor, vägtrafikolyckor, bränder mm. Avsnittet om bränder är ett obligatoriskt avsnitt som MBR har till uppgift att ta fram. Förslag till mål för innevarande mandatperiod presenterades i en slutrapport som översändes till medlemskommunerna i februari 2007.
Här hittar du länkar till medlemskommunernas olycksförebyggarprogram:

Hallstahammar, klicka här
Surahammar,klicka här
Västerås, klicka här  samt Klicka här>

 

Brandkapitel


Arbetet med att ta fram det brandförebyggande handlingsprogrammet utfördes i projektform med processinriktat arbetssätt där arbetet startades med en förstudie och avslutades med en slutrapport. Förstudien beskriver detaljerat utförda analyser och förslag till mål, organisation och tillsynsverksamhet. Slutrapporten sammanfattar förstudien och redovisar de resultat som förstudien ledde fram till. För att uppnå de antagna målen kan en rad olika åtgärder utföras både av MBR och av de kommunala förvaltningarna och bolagen. Samtliga förslag till brandförebyggande åtgärder finns samlade i ett huvuddokument ”Förslag till åtgärdsplan”. För att underlätta beslutsprocessen har huvuddokumentet brutits ned i åtta delområden:

Omsorg om äldre och funktionshindrade, Skolverksamhet, Socialtjänst, Plan/byggverksamhet, Kommunal fastighetsförvaltning, Kommunala bostadsbolag, Miljö/hälsoskydd och MBR

Beslut om vilka åtgärder som ska utföras fattas inom respektive delområdet. Nedan hittar du de förslag till åtgärder som MBR lämnat för respektive delområde. Här hittar du även länkar till förstudien, slutrapporten och övriga relaterade handlingar.

Förstudie, klicka här
Slutrapport, klicka här


Åtgärdsplaner:
 

Grundskola
Kommunal fastighetsförvaltning
Kommunala bostadsbolag
Miljö o hälsoskydd
Socialtjänst
Äldreomsorg
Plan o bygg
MBR

 

 

 Vanliga frågor
Fråga:

Hur skall brandfarliga och explosiva varor förvaras hemma?

Svar:

Riktlinjer och information om hur Du kan förvara brandfarliga varor i bostadshus och fritidshus utan tillstånd hittar du här, vätskor, gasol.

Se fler vanliga frågor
Fråga:

Kan man komma och se på era brandstationer och brandbilar?

Svar:

Ja ni är välkomma då vi har öppet hus, vi annonserar på vår hemsida och i VLT då vi har öppethus.

Se fler vanliga frågor