Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
 Förebyggande brandskydd

Tillstånd för brandfarliga- och explosiva varor

Ansökan om tillstånd för brandfarliga- och explosiva varor ska lämnas till den kommun där hanteringen ska ske. I Västerås-, Hallstahammars- och Surahammars kommun har Mälardalens Brand- och Räddningsförbund (MBR) fått i uppdrag att sköta tillståndshanteringen. Syftet är att kommunen skall kontrollera att hanteringen kan ske på ett säkert sätt i enlighet med lagstiftningens krav. För att kunna göra en korrekt bedömning krävs att underlaget är tillräckligt. Det underlättar om sökanden samråder med MBRs handläggare redan innan tillståndansökan lämnas in.

Undantag

Det finns undantag från tillståndsplikten för mindre mängder av explosiva varor och hantering av brandfarliga gaser och vätskor för vissa typer av anläggningar. Dessa undantag finns redovisade under följande länk. Ett tillstånd ska dock omfatta all som sker på anläggningen.

Tillsyn

Efter att MBR granskat inkomna tillståndshandlingar och bedömt att den planerade anläggningen uppfyller gällande bestämmelser skall en tillsyn utföras av MBR innan den får tas i drift, dvs. innan de brandfarliga varorna tas in i anläggningen. Detta innebär en kontroll på plats av anläggningens säkerhet. Om anläggningen uppfyller ställda krav beslutar MBR att ett tillstånd ges och anläggningen får tas i drift.

Ansökningsblankett

Tillståndsansökan görs via en särskild blankett som finns under blanketter.
 

  Den 15 augusti kl 08.00 upphävs eldningsförbudet i Västmanlands län.

Vi och Länsstyrelsen uppmanar till fortsatt försiktighet vid vistelse i skog och mark, eftersom det fortfarande är torrt trots det regn som fallit de senaste dagarna.

Läs mer om eldningsförbud och vad du ska tänka på under vanliga frågor

  

 

  Den 15 augusti kl 08.00 upphävs eldningsförbudet i Västmanlands län.

Vi och Länsstyrelsen uppmanar till fortsatt försiktighet vid vistelse i skog och mark, eftersom det fortfarande är torrt trots det regn som fallit de senaste dagarna.

Läs mer om eldningsförbud och vad du ska tänka på under vanliga frågor

  

 

 Vanliga frågor
Fråga:

Kan man göra rullbandstest hos er?

Svar:

Ja vi utför enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet AFS 2005:6.
Läs mer här

Se fler vanliga frågor
Fråga:

Kan man komma och se på era brandstationer och brandbilar?

Svar:

Ja ni är välkomma då vi har öppet hus, vi annonserar på vår hemsida och i VLT då vi har öppethus.

Se fler vanliga frågor